Warunki użytkowania stron internetowych ACN Europe

Niniejsze Warunki użytkowania stron internetowych ACN Europe (“Warunki użytkowania”) zostały stworzone przez i na potrzeby ACN Europe B.V. oraz jej europejskich oddziałów i spółek zależnych (zwanych razem “ACN”). Niniejsze Warunki użytkowania odnoszą się do tej strony internetowej oraz , oraz wszystkich stron internetowych pozostających własnością ACN lub stron, na których wykorzystywanie ACN posiada licencję („Strona internetowa”).

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z niniejszej Strony. Rozpoczęcie korzystania ze Strony internetowej oznacza akceptacje Warunków użytkowania, bez względu, czy dokonany został zakup produktów i/lub usług ACN.

1. Wprowadzenie

Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie tylko wobec korzystania ze Strony internetowej. W przypadku zakupienia produktów i/lub usług ACN zastosowanie mają inne Warunki. Polityka prywatności ACN Europe Privacy Policy określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych przez ACN i stanowi część niniejszych Warunków. Dostęp do publicznych części niniejszej Strony internetowej nie wymaga podawania danych osobowych. Części niniejszej Strony chronione hasłem wymagają podania pewnych danych osobowych.
ACN zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym czasie. W celu posiadania aktualnych informacji należy od czasu do czasu sprawdzać bieżącą wersję Warunków użytkowania.

2. Licencje i warunki

ACN przyznaje Państwu ograniczoną, wolną od opłaty licencyjnej i niewyłączną licencję na dostęp i korzystanie ze Strony internetowej. Warunkiem otrzymania takiej licencji jest zaakceptowanie następujących warunków:

• Wszelkie znaki towarowe, logo firmy, materiały chronione prawami autorskimi oraz inne materiały będące własnością intelektualną („Własność intelektualna”) użyte na Stronie internetowej stanowią własność ACN, jej licencjodawców lub partnerów biznesowych. Ograniczona gwarancja przyznana na podstawie niniejszych Warunków użytkowania nie powoduje przeniesienia statusu własności ani praw do Własności intelektualnej;
• Nie wolno pobierać, reprodukować, zmieniać ani odsprzedawać w celach komercyjnych lub niekomercyjnych (i) Własności intelektualnej; (ii) list i opisów produktów lub ich cenników; (iii) żadnej innej zawartości Strony internetowej ACN; Niezależni Przedstawiciele ACN mają ograniczone, niewyłączne prawo do korzystania z części Własności intelektualnej, zgodnie z warunkami Umowy z Niezależnym Przedstawicielem.
• Nie można powielać lub umieszczać na innej stronie internetowej żadnej części składowej ani zawartości niniejszej Strony internetowej;
• Korzystanie ze Strony internetowej będzie odbywać się zgodnie z warunkami Umowy z Niezależnym Przedstawicielem oraz Zasadami i Procedurami; nie wolno dokonywać żadnych zmian w Stronie internetowej ACN i w jej zawartości.

Wszelkie prawa, które nie zostały jednoznacznie przyznane w niniejszych Warunkach użytkowania są zastrzeżone dla ACN.

3. Reguły postępowania

Wszelkie informacje podawane przez Państwa na niniejszej Stronie internetowej, za wyjątkiem danych osobowych określonych w Polityce prywatności ACN Europe Privacy Policy, nie są uznawane za informacje poufne. ACN nie ma obowiązku ochrony takich informacji i może wykorzystać je do dowolnych celów.

Na Stronie internetowej nie wolno umieszczać materiałów:

• szkalujących lub obraźliwych, mających obelżywy lub obsceniczny charakter, materiałów o treściach pornograficznych, podżegających do nienawiści rasowej, dyskryminujących, bluźnierczych, łamiących zasady poufności i/lub prywatności, ani innych materiałów, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie.
• z których nie macie Państwo prawa korzystać;
• które mogą doprowadzać lub zachęcać do przestępstw cywilnych lub kryminalnych, a także prowadzić do zastosowania odpowiedzialności cywilnej lub karnej; oraz
• które mogą spowodować szkody na Stronach internetowych lub w systemach ACN (np. wirusy komputerowe, trojany, bomby logiczne, robaki komputerowe, błędne dane i inne złośliwe oprogramowania).

4. Linki

Niniejsza Strona internetowa zawiera linki do stron internetowych będących własnością osób trzecich. Linki te podane są jedynie jako ułatwienie dla Państwa. Korzystanie z takich linków spowoduje opuszczenie Strony internetowej. ACN nie sprawdza treści stron internetowych należących do osób trzecich i nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Polityka Prywatności ACN Europe Privacy Policy nie ma zastosowania wobec stron internetowych należących do osób trzecich. Korzystanie z takich stron odbywa się na Państwa własne ryzyko.

Link do niniejszej Strony internetowej można wykorzystać pod następującymi warunkami:

• żadna z części niniejszej Strony internetowej nie zostanie powielona;
• Własność intelektualna nie zostanie wykorzystana, zmodyfikowana ani usunięta;
• nie wolno oświadczać, ani sugerować, że ACN promuje jakiekolwiek inne produkty i/lub usługi, niż swoje własne;
• Państwa relacja z ACN nie zostanie przedstawiona w niewłaściwy lub mylący sposób, a także nie zostaną przedstawione niewłaściwe lub nieprawidłowe informacje na temat ACN;
• link taki zostanie zamieszczony tylko na stronie, z której macie Państwo prawo korzystać;
• strona internetowa, na której zamieszczony zostanie link do Strony ACN nie zawiera treści obrażających, wzbudzających niechęć, kontrowersyjnych, naruszających prawa innych ludzi lub niezgodnych z obowiązującym prawem; oraz
• w przypadku, gdy jesteście Państwo Niezależnym Przedstawicielem ACN, konieczne jest spełnianie wymagań zawartych w Umowie z NP oraz w Zasadach i Procedurach ACN.

5. Naruszenie zasad

W przypadku naruszenia niniejszych Warunków użytkowania firma ACN może zawiesić lub odmówić Państwu dostępu do niniejszej Strony internetowej lub pojąć wobec Państwa inne działania dyscyplinarne. Zobowiązujecie się Państwo wynagrodzić ACN wszelkie straty i koszty poniesione przez firmę ACN lub jej licencjodawców i/lub partnerów biznesowych w związku z naruszeniem przez Państwa niniejszych Warunków użytkowania.
Firma ACN współpracuje z organami władzy państwowej, w związku z czym jest zobowiązana do wyjawienia tożsamości każdego, kto korzysta ze Strony internetowej niezgodnie z prawem.

6. Ograniczona odpowiedzialność

ACN podejmie wszelkie należyte kroki w celu zapewnienia działania Strony internetowej przez 24 godziny dziennie oraz w celu zapewnienia, iż zawartość Strony jest aktualna i prawidłowa, z zastrzeżeniem, że ACN nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty ani szkody spowodowane niepełnymi, nieprawidłowymi lub mylącymi informacjami zamieszczonymi na Stronie internetowej lub przerwą w jej dostarczaniu. Dostęp do Strony internetowej może zostać zawieszony. ACN zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Stronie internetowej. Zawartość strony może być nieaktualna a ACN nie jest zobowiązane do jej aktualizacji.

Materiał na tej Stronie internetowej dostarczany jest w stanie „takim, jakim jest”. ACN niniejszym wyklucza wszelkie oświadczenia, gwarancje, ZARÓWNO wyrażone WPROST jak i domniemane oraz warunki dotyczące niniejszej strony internetowej i korzystania z niej w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. ACN oraz członkowie firm należących do grupy ACN oraz ich dyrektorzy, managerowie, pracownicy, udziałowcy i agenci wykluczają odpowiedzialność za jakiekolwiek straty i szkody, poniesione pośrednio lub bezpośrednio przez Państwa lub osoby trzecie na skutek korzystania lub niemożności korzystania z tej Strony internetowej lub jej zawartości, ani innych stron internetowych powiązanych z tą Stroną.

7. Wybór prawa

Niniejsze Warunki użytkowania podlegają oraz są interpretowane zgodnie z prawem holenderskim. Kwestie sporne wynikające lub dotyczące niniejszych Warunków użytkowania i podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Amsterdamie, w Holandii.

Wersja 3.0
Data: 30 czerwca 2014

W ACN prowadzisz biznes dla siebie, ale nigdy samotnie!

Rozpocznij już dziś